اساتید مشاور انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه سمنان

ردیف نام انجمن نام و نام خانوادگی
1 مهندسی عمران  دکتر مجید قلهکی
2 مهندسی برق دکتر محمد لاری
3 کامپیوتر و آی تی دکتر سمانه امامی
4 مهندسی مکانیک دکتر عبدالواحد کمی
5 مواد و متالوژی دکتر حسن کوهستانی
6 مهندسی صنایع دکتر یوسف ربانی
7 مهندسی شیمی دکتر مریم خواجه نوری
8 مهندسی نفت دکتر محمد حسین صابری
9 علوم و فناوری های نوین دکتر میثم شکوری
10 آمار دکتر مهدی روزبه
11 ریاضی دکتر مهدیه حدادی
12 علوم کامپیوتر مهندس فاطمه السادات هل اتایی
13 شیمی کاربردی دکتر عاتکه سادات ترحمی
14 فیزیک عباس جوادیان
15 نجوم دکتر گوهر رستگار زاده
16 زیست شناسی دکتر فرشید پروینی
17 کارآفرینی دکتر میثم مدرسی
18 اقتصاد دکتر عبد المحمد کاشیان
19 مدیریت دکتر عباس ابراهیمی
20 حسابداری فاطمه جلالی
21 زبان و ادبیات انگلیسی سید مهدی موسوی
22 تربیت بدنی  دکتر ولی ا... کاشانی
23 فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتر مهدی موحدی محب
24 الهیات(ادیان و عرفان) دکتر جعفر فلاحی
25 زبان و ادبیات فارسی دکتر حمید رضا حسن زاده توکلی
26 زبان و ادبیات عرب دکتر حبیب کشاورز
27 زبان شناسی همگانی دکتر حسین رضویان
28  معماری  مهندس صغری ظروفچی 
29 شهرسازی مهندس صغری ظروفچی
30 مرمت وحید حیدری
31 گرافیک هادی رحمتی
32 صنایع دستی دکتر عاطفه شفیعی
33 طراحی صنعتی بهاره تیموری
34 عکاسی مهناز شعبانی
35 فرش حسین کمندلو
36 نقاشی غلامرضا سماوی
37  طراحی و چاپ پارچه   دکتر سید محمد مهرنیا 
38 پژوهش هنر امیرحسین صالحی
39 علوم شناختی دکتر موسی طباطبایی
40 روانشناسی بالینی دکتر پروین رفیعی نیا
41 علم اطلاعات و دانش شناسی دکتر رحمان معرفت
42 علوم دامی دکتر علی مهدوی
43 علوم و صنایع غذایی دکتر آزاده سلیمی
44 دکتری دامپزشکی دکتر حمیدرضا مسلمی
45 علوم آزمایشگاهی دکتر سحر غفاری خلیق
46 آموزشکده دامپزشکی دکتر سحر غفاری خلیق
47 گردشگری دکتر لیلا وثوقی
48 کویرشناسی دکتر شیما نیکو
49 منابع طبیعی دکتر سمیه محرمی
50 مهندسی عمران دکتر مجید قلهکی
51 مهندسی برق دکتر سعید محمدی
52 کامپیوتر و آی تی  دکتر شیث ابوالمعالی
53 مهندسی مکانیک دکتر وحید عابدینی
54 مواد و متالوژی دکتر حسن کوهستانی
55 مهندسی صنایع دکتر یوسف ربانی 
56 مهندسی شیمی دکتر امیر حیدری
57 آمار دکتر مهدی محمودی
58 ریاضی دکتر مهدیه حدادی
59 علوم کامپیوتر دکتر مارال صالحی
60 شیمی کاربردی  دکتر نادیا کوکبی
61 فیزیک عباس جوادیان
62 نجوم گوهر رستگارزاده
63 زیست شناسی دکتر شکیبا درویش علی پور آستانه
64 کارآفرینی دکتر میثم مدرسی
65 اقتصاد دکتر عبدالمحمد کاشیان
66 مدیریت دکتر عباس ابراهیمی
 67 زبان و ادبیات انگلیسی   دکتر ناهید شهبازی 
68 تربیت بدنی دکتر ولی ا... کاشانی
69 حقوق دکتر مهدی موحدی محب
70 فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتر مهدی موحدی محب
71 الهیات(ادیان و عرفان) دکتر جعفر فلاحی
72 زبان و ادبیات فارسی دکتر عصمت اسماعیلی
73 زبان و ادبیات عرب  دکتر حبیب کشاورز 
74 زبان شناسی همگانی دکتر ابراهیم رضا پور
75 معماری مهندس صغری ظروفچی
76 شهرسازی مهندس صغری ظروفچی
77 مرمت وحید حیدری
78 گرافیک هادی رحمتی
79 صنایع دستی عاطفه شفیعی
80 طراحی صنعتی فرهاد آل علی
81 عکاسی مهدی مردانی اقدم
82 فرش دکتر ناصر ساداتی
83 نقاشی غلامرضا سماوی
84 طراحی و چاپ پارچه دکتر سید محمد مهرنیا
85 روانشناسی بالینی دکتر پروین رفیعی نیا
86 علم اطلاعات و دانش شناسی دکتر رحمان معرفت
87 علوم شناختی دکتر سیاوش طالع پسند
88 علوم دامی دکتر مهدی مهدوی
89 صنایع غذایی دکتر آزاده سلیمی
90 دکتری دامپزشکی دکتر حمیدرضا مسلمی 
91 آموزشکده دامپزشکی دکتر سحر غفاری خلیق
92 علوم آزمایشگاهی دکتر سحر غفاری خلیق
93 گردشگری دکتر محمد نجارزاده
94 کویر شناسی دکتر احمد صادقی پور
95 منابع طبیعی دکتر حامد یونسی کرد
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.