رابطین فرهنگی دانشگاه سمنان

ردیف نام و نام خانوادگی نام دانشکده/حوزه
1 محسن رحیمی دانشکده علوم انسانی
2 امین همتی دانشکده اقتصاد
3 سعیده السادات رفیعی طباطبایی پردیس علوم و فناوریهای نوین
4 علیرضا فرزانه پور دانشکده مواد و متالوژی
5 حمیدرضا خالصی دانشکدهمهندسی شیمی
6 ابوالفضل قنبری دانشکدهمهندسی مکانیک
7 حمیدرضا کاشی دانشکده مهندسی عمران
8 محسن شادپور دانشکده برق و کامپیوتر
9 رضا صادقی دانشکده روان شناسی و منابع طبیعی
10 مهدی همتیان دانشکده کویر شناسی و گردشگری
11 مرتضی مستخدمین حسینی دانشکده هنر
12 قاسم جعفری دانشکده دامپزشکی
13 محمد مهدی درویشی آموزشکده دامپزشکی
14 مریم طوسی دانشکده زیست و دانشکده ریاضی،آمار و علوم کامپیوتر
15 اعظم امجدی دانشکده شیمی
16 محمد شاهی فیزیک
17 مهدی رحیمیان فر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
18 بهار آفرین نیکو معاونت دانشجویی
19 مجید ذوالفقاریان  حراست 
20 مجید احمدی امور شاهد و ایثارگر
21 محمد حیدرخانی معاونت اداری و مالی
22 زهرا شاهی پارک علم و فناوری
23 مجید کردی گزینش
24 مجید نوروزیان امور عمومی
25 خانم شمسین کتابخانه مرکزی
26 مهدی خدیر گروه نظارت و ارزیابی