جستجو در دامنه ها:عنوان سایت زیرمجموعه آدرس دامنه تاریخ انتشار
مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه معاونت پژوهش و فناوری https://it.semnan.ac.ir 1400/6/1
سامانه آموزش گلستان دانشگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی https://golestan.semnan.ac.ir 1400/6/1
مرکز آموزش مجازی دانشگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی https://elc.semnan.ac.ir 1400/6/1
سامانه پویا(یکپارچه اعضا)، فیش حقوقی، مدیریت اموال، اطلاعات پایه، حکم کارگزینی معاونت اداری و مالی https://pooya.semnan.ac.ir 1400/6/1
سامانه نشریات دانشگاه معاونت پژوهش و فناوری http://journals.semnan.ac.ir 1400/6/1
سامانه آموزش کارکنان دانشگاه معاونت اداری و مالی http://eduemp.semnan.ac.ir 1400/6/1
سامانه تلفن های دانشگاه (118) معاونت اداری و مالی https://118.semnan.ac.ir 1400/6/1
سامانه مکاتبات اداری دانشگاه (اتوماسیون) معاونت اداری و مالی https://office.semnan.ac.ir 1400/6/1
سامانه آموزش گلستان دانشگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی https://golestan.semnan.ac.ir 1400/6/1
سامانه مدیریت کاربران اینترنت معاونت پژوهش و فناوری https://acc.semnan.ac.ir 1400/6/1
سامانه کارکنان دانشگاه سمنان معاونت اداری و مالی https://staff.semnan.ac.ir 1400/6/1
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه سمنان معاونت پژوهش و فناوری https://centrallab.semnan.ac.ir 1400/6/1
سامانه تغذیه معاونت دانشجویی https://food.semnan.ac.ir 1400/6/1
هيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه حوزه ریاست https://jazb.semnan.ac.ir 1400/6/1
سامانه مدیریت تردد کارکنان معاونت اداری و مالی https://taradod.semnan.ac.ir 1400/6/1
گزینش دانشگاه حوزه ریاست https://gozinesh.semnan.ac.ir 1400/6/1
مرکز تخصصی آپای دانشگاه معاونت پژوهش و فناوری https://cert.semnan.ac.ir 1400/6/1
پروفایل اساتید دانشگاه معاونت پژوهش و فناوری http://profiles.semnan.ac.ir 1400/6/1
سایت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه سمنان سایر http://semnan.nahad.ir 1400/6/1
پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان دانشکده ها https://sustp.semnan.ac.ir 1400/6/1
دانشکده منابع طبیعی دانشکده ها https://natres.semnan.ac.ir 1400/6/1
دانشکده گردشگری حوزه ریاست https://tourism.semnan.ac.ir 1400/6/1
دانشکده کویر شناسی دانشکده ها https://desert.semnan.ac.ir 1400/6/1
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشکده ها https://psy.semnan.ac.ir 1400/6/1
دانشکده دامپزشکی حوزه ریاست https://vet.semnan.ac.ir 1400/6/1
آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد دانشکده ها https://vetsh.semnan.ac.ir 1400/6/1
دانشکده هنر دانشکده ها https://art.semnan.ac.ir 1400/6/1
دانشکده مهندسی مواد و متالوژی دانشکده ها https://metal.semnan.ac.ir 1400/6/1
دانشکده مهندسی مکانیک دانشکده ها https://mechanic.semnan.ac.ir 1400/6/1
دانشکده مهندسی صنایع دانشکده ها https://ie.semnan.ac.ir 1400/6/1
دانشکده مهندسی عمران دانشکده ها https://civil.semnan.ac.ir 1400/6/1
دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشکده ها https://che-p.semnan.ac.ir 1400/6/1
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده ها https://ece.semnan.ac.ir 1400/6/1
پردیس علوم و فناوری های نوین دانشکده ها https://newtech.semnan.ac.ir 1400/6/1
دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری حوزه ریاست https://gsme.semnan.ac.ir 1400/6/1
دانشکده علوم انسانی دانشکده ها https://human.semnan.ac.ir 1400/6/1
دانشکده فیزیک دانشکده ها https://physics.semnan.ac.ir 1400/6/1
دانشکده شیمی دانشکده ها https://chem.semnan.ac.ir 1400/6/1
دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشکده ها https://msc.semnan.ac.ir 1400/6/1
هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان سمنان حوزه ریاست https://natak.semnan.ac.ir 1400/6/1
بنیاد خیرین دانشگاه حوزه ریاست https://khayerin.semnan.ac.ir 1400/6/1
هیأت ممیزه دانشگاه حوزه ریاست https://momayeze.semnan.ac.ir 1400/6/1
هیأت امنای دانشگاه حوزه ریاست https://omana.semnan.ac.ir 1400/6/1
معاونت دانشجویی معاونت دانشجویی https://stu.semnan.ac.ir 1400/6/1
معاونت اداری و مالی معاونت اداری و مالی https://research.semnan.ac.ir 1400/6/1
معاونت پژوهشی و فناوری معاونت پژوهش و فناوری https://research.semnan.ac.ir 1400/6/1
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی https://edu.semnan.ac.ir 1400/6/1
وب سایت اصلی دانشگاه سمنان حوزه ریاست https://semnan.ac.ir 1400/6/1
آرایه رادیویی و پرتوکیهانی معاونت پژوهش و فناوری http://cosmicray.semnan.ac.ir 1400/6/1
Semnan University Radio Array دانشکده ها https://sura.semnan.ac.ir 1400/6/1
فروشگاه اینترنتی کتاب انتشارات دانشگاه سمنان معاونت پژوهش و فناوری https://press.semnan.ac.ir 1400/6/1
سامانه آموزش مجازی(ورود اساتید) معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی https://lms.semnan.ac.ir 1400/6/1
سامانه آموزش مجازی(ورود دانشجو) معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی https://srm.semnan.ac.ir 1400/6/1
پايگاه اطلاع رساني پايگاه مقاومت بسيج شهيد باهنر معاونت دانشجویی https://basij.semnan.ac.ir 1400/6/1
روش اتصال به اينترنت از خارج دانشگاه معاونت پژوهش و فناوری https://internet.semnan.ac.ir 1400/6/1