اسامی مشاورین فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سمنان

 

ردیف مشاور فرهنگی و اجتماعی نام دانشکده
1 دکتر عبدالواحد کمی دانشکده مکانیک
2 دکتر حسن کوهستانی مواد ومتالوژی
3 دکتر جعفر فلاحی علوم انسانی
4 دکتر نرجس کرامتی پردیس علوم و فناوری های نوین
5 دکتر معصومه فائز دانشکده فیزیک
6 دکتر نادیا کوکبی دانشکده شیمی
7 دکتر عبدالمحمد کاشیان دانشکده اقتصاد و مدیریت
8 دکتر حمیدرضا محمدی دانشکده دامپزشکس
9 دکتر حسین مرادی مقدم دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
10 دکتر مریم خواجه نوری دانشکده مهندسی شیمی
11 دکتر امید رضایی دانشکده مهندسی عمران
12

غلامرضا سماوی

دانشکده هنر و معماری
13 دکتر زهره کیانی فیض آبادی

دانشکده گردشگری

14 دکتر زهره کیانی فیض آبادی

دانشکده کویر شناسی

15 دکتر حمیدرضا محمدی

آموزشکده دامپزشکی

16 دکتر رضا کی پور

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

17 دکتر زهرا مروج

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

18 دکتر مارال صالحی

دانشکده ریاضی و آمار

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.