مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه: محمد مهدی صفا

تحصیلات: کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

تلفن:33654148-023

دورنگار:34539539-023

آدرس: پردیس شماره 1 دانشگاه معاونت دانشجویی و فرهنگی