تصویر

نام و نام خانوادگی

عنوان پست سازمانی

رایانامه

شماره تماس

محمد طحانی

کارشناس نشریات دانشجویی- کارشناس فرهنگی

tahani@staff.semnan.ac.ir

31532550-داخلی 2550

حسین شهریاری

مسئول امور عمومی

shahriyari@staff.semnan.ac.ir

31532552 -داخلی 2552

علی اکبر ضمیری

مسئول دفتر مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی و دبیرخانه

zamiri@semnan.ac.ir

31532554- داخلی 2554

محمد آبیار

کارشناس تشکل های اسلامی- کارشناس فرهنگی

abyar@staff.semnan.ac.ir

31532552- داخلی 2552

یاسمن گنجی نیا

کارشناس انجمن های علمی - کارشناس فرهنگی

ganjiniya@staff.semnan.ac.ir

31532557- داخلی 2557

سمیه قاسمیان

کارشناس کانون های فرهنگی- کارشناس فرهنگی

ghasemian@staff.semnan.ac.ir

31532555- داخلی 2555