جوایز و تسهیلات رویداد :

 

در هر محور رویداد از سه طرح برگزیده در مجموع از 21 نفر تقدیر خواهد شد.

  • نفر اول هر محور : هدیه نقدی به مبلغ 10/000/000 ریال به همراه تندیس رویداد
  • نفر دوم هر محور : هدیه نقدی به مبلغ 8/000/000 ریال
  • نفر سوم هر محور : هدیه نقدی به مبلغ  6/000/000 ریال