طرح استانی کمند

«رویداد کار، مهارت و نوآوری دانشجویان دختر» ویژه دانشجویان دختر

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان سمنان

بهمن 1400 الی خرداد ماه 1401 – دانشگاه سمنان

 

 

 

 

 

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.