زمان برگزاری:

 

رویداد استانی کمند 3، بهمن و اسفند ماه 1400 در دانشگاه سمنان مطابق جدول زمانبدی زیر برگزار خواهد شد:

 

اقدام

زمان اجرا

مهلت ارسال آثار

تا روز

شنبه 1400/11/30

برگزاری کارگاه های آموزشی

با عنوان « باشگاه مهارت افزایی »

شنبه 1400/11/16

الی

پنجشنبه 1400/12/5

داوری طرح های ارسال شده  

شنبه 1400/11/30

الی

پنجشنبه 1400/12/5

 برگزاری نمایشگاه مجازی از آثار دانشجویان

(به مدت یک هفته)

شنبه 1400/12/7

الی

پنجشنبه 1400/12/12

برگزاری مراسم اختتامیه و

تقدیر از برگزیدگان

سه شنبه1400/12/17

همزمان با اعیاد شعبانیه