فرم ثبت نام و ارسال ایده یا محصول

رویداد استانی کمند3

کار، مهارت و نوآوری دانشجویان دختر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان سمنان

بهمن 1400 الی خرداد ماه 1401- دانشگاه سمنان

 
مشخصات فردی دانشجو/ دانشجویان شرکت کننده :
در کدام محور صاحب ایده یا محصول هستید :
معرفی تیم اجرایی : نام و نام خانوادگی / تحصیلات / تخصص / سوابق / مسئولیت