معرفی نشریات دانشجویی دانشگاه سمنان

 

به موازات گسترش روزافزون و چشم‌گیر ارتباطات و رسانه‌های جمعی و نقش حیاتی اطلاع‌رسانی در جامعه‌ی امروزی، نشریات دانشجویی به عنوان نمود عینی و طلوع داده‌ها و پردازش‌گری‌های علمی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. به طور کلی انتشار نشریه‌های علمی، تکثیر نرم‌افزارهای رایانه‌ای، لوح فشرده و فیلمهای علمی و آموزشی ساخته شده از طرف دانشجویان، باعث نشر ناحیه‌های علمی دانشگاه‌ها و دسترسی بهتر و آسان‌تر و موجب شتاب بیشتر کار علمی، رقابت سالم، ایجاد روحیه‌ی خودباوری و نیز استفاده از توانایی‌ها و هنرهای فردی دانشجویان در جهت تولید علم می‌شود. در همین راستا و در جهت ارتقا و بهبود کمی و کیفی فعالیت نشریات دانشجویی، پس از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی نشریات دانشگاهی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فعالیت‌های نشریات دانشجویی ضمن برخورداری از حمایت مالی و تسهیلات جنبی، از ضابطه‌مندی جهت اخذ مجوز انتشار از سوی کمیته‌ی ناظر بر نشریات دانشگاهی و شورای فرهنگی دانشگاه می‌باشد.

 

       

نشریه انیاک

شماره 10- آبان ماه 97

دانلود

 

نشریه آلیاژ

شماره 3- بهمن 96

دانلود

 

نشریه آوای کویر

شماره 7- اردیبهشت 98

دانلود

 

نشریه برآورد

شماره 8 -خرداد 98

دانلود

 
               
       

نشریه سازند

شماره 3 -اردیبهشت 98

دانلود

 

نشریه سازند

شماره 4- آذرماه 1398

دانلود

 

نشریه فرصت

شماره 4 -خرداد 98

دانلود

 

نشریه فرصت

شماره 5 -آذر 98

دانلود

 
               
       

نشریه کاتالیزور

شماره 2- مرداد 98

دانلود

 

نشریه کوانتوم

شماره 19- آذرماه 1398

دانلود

 

نشریه کوانتوم

شماره 20- پاییز 99

دانلود

 

نشریه مومونتوم

شماره 13 -آذرماه 1399

دانلود

 
               
       

نشریه کاربندی

شماره 1- فروردین 1400

دانلود

 

نشریه هورایزن

شماره 1- خرداد 1400

دانلود

 

نشریه انعکاس

شماره 1- پاییز 99

دانلود

 

نشریه الکترون

شماره 12 -پاییز 1399

دانلود

 
               
             

نشریه آوای کویر

شماره 8 -بهار 1400

دانلود

             

 

 

 

         

نشریه قاف

شماره 4-شهریور 99

دانلود

   

نشریه قاف

شماره 2- 1397

دانلود

 

نشریه نگاه

شماره 6- بهمن 96

دانلود

     

 

 

 

 

       

نشریه اکران

شماره 5 -دی ماه 96

دانلود

 

نشریه سایه

شماره6- آذرماه 98

دانلود

 

نشریه قاب شیشه ای

شماره 7 -اردیبهشت 96

دانلود

 

نشریه قاب شیشه ای

شماره 8 -آذرماه 96

دانلود

 
               
       

نشریه قاب شیشه ای

شماره 9- اسفند 96

دانلود

 

نشریه قاب شیشه ای

شماره 10

دانلود

 

نشریه موج نو

شماره 51- مهر 96

دانلود

 

نشریه موج نو

شماره 52 -آبان 96

دانلود

 
               
             

نشریه موج نو

شماره 53 -آذر 96

دانلود

             

 

 

 

       

نشریه آفاق

شماره 3 -اردیبهشت 98

دانلود

 

نشریه تلنگر

شماره 83 -شهریور 97

دانلود

 

نشریه تلنگر

شماره 84- مهر 97

دانلود

 

نشریه تلنگر

شماره 85- آبان 97

دانلود

 
               
       

نشریه تلنگر

شماره 86 -اردیبهشت 98

دانلود

 

نشریه تلنگر

شماره 88- آذرماه 98

دانلود

 

نشریه تلنگر

شماره 90 -آبان 99

دانلود

 

نشریه حضور

شهریور 99

دانلود

 
               
       

نشریه  حضور

شماره 1- آذر 97

دانلود

 

نشریه رویش

شماره 10 -آذر 1399

دانلود

 

نشریه رویش

شماره 11 -آذر 97

دانلود

 

نشریه رویش

شماره 10-اردیبهشت 97

دانلود

 
               
       

نشریه کاووش

شماره 2 -آبان 97

دانلود

 

نشریه کاووش

شماره 3- اردیبهشت 98

دانلود

 

نشریه کاووش

شماره 1-اسفند 96

دانلود

 

نشریه مجاهد

شماره 38- آذر 97

دانلود

 
               
       

نشریه مهاجر

شماره 14 -اسفند 96

دانلود

 

نشریه آفاق

شماره 5-آذر 99

دانلود

 

نشریه مجاهد

--

دانلود

 

نشریه ریحانه

شماره 3 -فروردین 1399

دانلود

 
               
             

نشریه ریحانه

شماره 4- آذر 1399

دانلود

             

 

 

 

       

نشریه الف

شماره 138

دانلود

 

نشریه الف

شماره 133

دانلود

 

نشریه الف

شماره 134

دانلود

 

نشریه الف

شماره 137

دانلود

 
               

 

     

نشریه الف

شماره 136

دانلود

 

نشریه الف

شماره 137

دانلود

 

نشریه الف

شماره 139

دانلود

 

نشریه الف

شماره 147

دانلود

 
               
       

نشریه الف

شماره 141

دانلود

 

نشریه الف

شماره 142

دانلود

 

نشریه الف

شماره 143

دانلود

 

نشریه الف

شماره 146

دانلود

 
               
       

نشریه الف

شماره 144

دانلود

 

نشریه تنزیل

شماره 7

دانلود

 

نشریه تنزیل

شماره 8

دانلود

 

نشریه تنزیل

شماره 9

دانلود

 
 
               
       

نشریه حدیث عشق

شماره 69

دانلود

 

نشریه حدیث عشق

شماره 71

دانلود

 

نشریه حدیث عشق

شماره 73

دانلود

 

نشریه شاخه طوبی

فاطمیه

دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشریه شاخه طوبی

شماره 4

دانلود

 

نشریه شاخه طوبی

شماره 7

دانلود

 

نشریه شاخه طوبی

شماره 8

دانلود

 

نشریه شاخه طوبی

شماره 2

دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشریه شاخه طوبی

شماره 6

دانلود

 

نشریه شاخه طوبی

شماره 9

دانلود

 

نشریه شاخه طوبی

شماره 10

دانلود

 

نشریه عرصه

شماره 8

دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشریه عرصه

شماره 9

دانلود

 

نشریه قلم

شماره 1

دانلود

 

نشریه قلم

شماره 42

دانلود

 

نشریه قلم

شماره 43

دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشریه به سادگی

شماره 18

دانلود

 

نشریه چکامه

شماره 15

دانلود

 

نشریه حرکت

شماره 3

دانلود

 

نشریه درنگ

شماره 3

دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشریه به سادگی

شماره 17

دانلود

 

نشریه شمیم یار

شماره 11

دانلود

 

نشریه فانوس

شماره 23

دانلود

 

 

نشریه قلم

شماره 44

دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشریه درنگ

شماره 2

دانلود