فرم ها و آیین نامه های حوزه مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

 

 

 

 

 

نوع داده عنوان اعضا طبقه بندی تاریخ انتشار دانلود ها توضیحات
آیین نامه و دستورالعمل ها نکات قابل توجه درخصوص بازدیدهای علمی دانشجویی/ اردوهای زیارتی/ اردوهای سیاحتی دانشجویان دانشجویان 1400/6/13
فرم ها فرم شماره 4 ویژه دانشجویان (pdf) دانشجویان دانشجویان 1400/6/13
فرم ها فرم شماره 4 ویژه دانشجویان (word) دانشجویان دانشجویان 1400/6/13
فرم ها فرم شماره 4 ویژه اعضای هیات علمی و اعضای غیر هیات علمی (pdf) اعضای هیات علمی هیات علمی 1400/6/13
فرم ها فرم شماره 4 ویژه اعضای هیات علمی و اعضای غیر هیات علمی (word) اعضای هیات علمی هیات علمی 1400/6/13
فرم ها فرم درخواست اردوی سیاحتی فرم شماره 3 (pdf) دانشجویان دانشجویان 1400/6/13
فرم ها فرم درخواست اردوی سیاحتی فرم شماره 3 (word) دانشجویان دانشجویان 1400/6/13
فرم ها فرم درخواست اردوی زیارتی فرم شماره 2 (word) دانشجویان دانشجویان 1400/6/13
فرم ها فرم درخواست اردوی زیارتی فرم شماره 2 (pdf) دانشجویان دانشجویان 1400/6/13
فرم ها فرم درخواست بازدید علمی فرم شماره 1 (pdf) دانشجویان دانشجویان 1400/6/13
فرم ها فرم درخواست بازدید علمی فرم شماره 1 (word) دانشجویان دانشجویان 1400/6/13
دستور العمل اجرایی فرآیند درخواست اردو دانشجویان دانشجویان 1400/6/13
فرم ها فرم ه-کاربرگ درخواست شروع فعالیت (word) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
فرم ها فرم ه-کاربرگ درخواست شروع فعالیت (pdf) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
فرم ها فرم د- فرم درخواست پخش فیلم(word) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
فرم ها فرم د- فرم درخواست پخش فیلم(pdf) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
فرم ها فرم ج-گزارش نویسی انجمن علمی(word) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
فرم ها فرم ج-گزارش نویسی انجمن علمی(pdf) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
فرم ها فرم ب-طرح انجمن علمی(word) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
فرم ها فرم ب-طرح انجمن علمی (pdf) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
فرم ها فرم الف-ارائه برنامه های انجمن های علمی (word) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
فرم ها فرم الف-ارائه برنامه های انجمن های علمی (pdf) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
آیین نامه و دستورالعمل ها شیوه نامه مشارکت در طرح ها و برنامه های انجمن علمی دانشجویی دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
دستور العمل اجرایی شاخص ها و نحوه ارزیابی و امتیاز دهی به انجمن علمی دانشجویی دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
دستور العمل اجرایی روند برگزاری یک کارگاه آموزشی دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
دستور العمل اجرایی روند برگزاری یک سمینار علمی دانشجویی دانشجویان دانشجویی 1400/6/9
دستور العمل اجرایی روال درخواست و پیگیری تشکیل انجمن علمی دانشجویی (pdf) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
دستور العمل اجرایی دستورالعمل اجرایی فعالیتهای انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه سمنان(pdf) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
دستور العمل اجرایی تذکرات کلی مربوط به تمامی فعالیت های انجمن علمی (pdf) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
آیین نامه و دستورالعمل ها آیین نامه تاسیس و فعالیت انجمن ها و اتحادیه های انجمن علمی دانشجویان (pdf) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
فرم ها فرم گزارش نشریه انجمن های علمی (word) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
فرم ها فرم گزارش نشریه انجمن های علمی (pdf) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
دستور العمل اجرایی ملاحضات تهیه گزارش ویژه جشنواره ملی حرکت (pdf) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
فرم ها فرم گزارش کتاب در انجمن های علمی (word) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
فرم ها فرم گزارش کتاب در انجمن های علمی (pdf) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
فرم ها روال درخواست برنامه در قالب فرم طرح انجمن علمی (pdf) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
فرم ها روال درخواست و پیگیری اجرای برنامه توسط انجمن علمی دانشجویی و کانون فرهنگی معاونت فرهنگی اجتماعی (pdf) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
فرم ها شناسنامه کانون های فرهنگی هنری (word) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
فرم ها شناسنامه کانون های فرهنگی هنری (pdf) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
فرم ها کاربرگ درخواست شروع فعالیت کانون (word) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
فرم ها کاربرگ درخواست شروع فعالیت کانون (pdf) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
فرم ها ویژه طرح ها و برنامه های اجرا شده توسط کانون های فرهنگی (word) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
فرم ها ویژه طرح ها و برنامه های اجرا شده توسط کانون های فرهنگی (pdf) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
فرم ها فرم گزارش نویسی کانون های دانشجویی (word) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
فرم ها فرم گزارش نویسی کانون های دانشجویی (pdf) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
فرم ها فرم طرح نویسی کانون های دانشجویی (word) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
فرم ها فرم طرح نویسی کانون های دانشجویی (pdf) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
فرم ها فرم الف کانون دانشجویی (word) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
فرم ها فرم الف کانون دانشجویی (pdf) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
دستور العمل اجرایی روال درخواست و پيگيري تشكيل كانون هاي فرهنگي(pdf) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
دستور العمل اجرایی روال درخواست و پيگيري اجراي برنامه توسط انجمن هاي علمي دانشجوئي و كانون هاي فرهنگي (pdf) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
دستور العمل اجرایی دستورالعمل اجرایی کانون های فرهنگی هنری اجتماعی دانشگاه سمنان(pdf) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
آیین نامه و دستورالعمل ها آیین نامه برنامه های موسیقایی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور (pdf) دانشجویان دانشجویان 1400/6/9
فرم ها فرم ج - گزارش اردو دانشجویان دانشجویان 1400/5/28
فرم ها فرم ب - افراد شرکت کننده در اردو دانشجویان دانشجویان 1400/5/28
فرم ها فرم الف - درخواست مجوز برگزاری اردو دانشجویان دانشجویان 1400/5/28
آیین نامه و دستورالعمل ها دستوالعمل برگزاری اردوهای دانشگاهیان دانشگاه سمنان دانشجویان دانشجویان 1400/5/28
فرم ها فرآیند درخواست اردوها دانشجویان دانشجویان 1400/5/28
آیین نامه و دستورالعمل ها روال درخواست و پیگیری برگزاری کرسی آزاداندیشی دانشجویان دانشجویان 1400/5/28
فرم ها فرم درخواست مجوز برگزاری کرسی آزاداندیشی دانشگاه سمنان دانشجویان دانشجویان 1400/5/28
آیین نامه و دستورالعمل ها آیین‌نامه تشکیل کرسی‌های آزاداندیشی دانشجویان دانشجویان 1400/5/28
آیین نامه و دستورالعمل ها روال درخواست و پيگيري اجراي برنامه توسط بسيج و تشكل ها دانشجویان دانشجویان 1400/5/28
آیین نامه و دستورالعمل ها آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون تشکیل، تقویت و توسعه‌ی بسیج دانشجویی دانشجویان دانشجویان 1400/5/28
آیین نامه و دستورالعمل ها دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشکل های اسلامی دانشجویان دانشجویان دانشجویان 1400/5/28
فرم ها فرم گزارش‌نویسی تشکل های اسلامی دانشجویان دانشجویان 1400/5/28
آیین نامه و دستورالعمل ها فرم طرح‌نویسی تشکل های اسلامی دانشجویان دانشجویان 1400/5/28
آیین نامه و دستورالعمل ها آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان دانشجویان دانشجویان 1400/5/28
آیین نامه و دستورالعمل ها رویه‌ی حاکم بر کلیه‌ی برنامه‌های درخواستی از معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشجویان دانشجویان 1400/5/27
نوع داده عنوان اعضا طبقه بندی تاریخ انتشار دانلود ها توضیحات